FICHIER GUITAR PRO v3.00H'Do svidaniya' - Zemfira QQ !!                           z Spur 1@;72-(Spur 11@;72-(Spur 2@;72-(Spur 3+&!-(Spur 10ion WSpur 5@;72-( Spur 4@;72-(Spur 6@;72-(Spur 7@;72-(@@@@@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @  @ @@@@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax   @ @ @@@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax   @ @@@@@@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @@ @@@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  A   @@@@@@@ |22222@|00000A|   |"""""@@|   |00000A|   @ @ @ @@@@@@@@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @ A@@@@@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @ @@@@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @  p0 0 0 @@@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax   @ @ p0 0 0 @@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax   @ @@p0 0 0@@@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @@ p0 0 0 @@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  A   x0 000@@@@@@ |22222@|00000A|   |"""""@@|   |00000A|   @ @ @ @x0000@@@@@@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @ @A |00000@@@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @ @@ @0~000000@@@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @"@ x0000@@@@@@ !#! @"@"!!! @"@"x  x0000x0000Ax  @ @ @#@ @|00000@00@`190#@`110#@06@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ @x0000 0"@@2 @0"@@0x190# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06@p  A@p222p  @p  A@p  A@p330@p  A@@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ @ @ @ @@ 8000p000 0"@@00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p330@p  A@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0 @p0 0 0 @@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @@ @ @ @Ap000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222 p  @p  A@p  A@p330 @p  A@p0 0 0 @p0 0 0 @p0 0 0 @p0 0 0 @@<2222@<0000A<  <""""@@x""""x  @x0000Ax  @  @ @ p0 00p000 0 "@@ 00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@p0 00@p0 00@p0 0 0 @p0 0 0 @@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @  @Ap000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p22 2 p  @p  A@p  A@p22 2 p  @@p  A@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0@@<2222@<0000A<  <""""@@|"""""|   @|00000A|    @ @ @ p000p000 0"@@00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@x   A@x222 2 x  @@x   A@x0000@x0000@x0000@x0000@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  " AAx0000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p22 2 p  @p  A@p  A@p22 2 p  @@p  A@8000@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @@ @ @ @x0000 0"@@2 @00@p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06x ( ;11 6`0;06 8  A0r3330r!!!0\!!!0r3330 r!!! 8000@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ Ax0000 0"@@2 @0"@@0x!9 ;0#06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p330@p  A@@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ @ @ @ @@ 8000p000 0"@@00"@@0p ;0#06`0;06p ( ; 6p0; #06p ; #06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p330@p  A@8000@8000@8000@8000@@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @@ Ap000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222 p  @p  A@p  A@p330 @p  A@8000@8000@8000@8000@@<2222@<0000A<  <""""@@x""""x  @x0000Ax  @  @ @ p0 00p000 0 "@@ 00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@8000@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ Ap000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p22 2 p  @p  A@p  A@p22 2 p  @@p  A@8000@8000@8000@8000@@<2222@<0000A<  <""""@@|"""""|   @|00000A|    @ @ @ p000p000 0"@@00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@x   A@x222 2 x  @@x   A@x0000@x0000@x0000@x0000@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  " AAx0000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p22 2 p  @p  A@p  A@p22 2 p  @@p  A@8000@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @x0000 0"@@2 @0@p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06x ( ;11 6@0; 8  A0r3330r!!!04!!0r3330 r!!! 8000@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @  8000 @"@p0# *!9@0*` * (` #0*@ *@0*` * (@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax   @ @ 8000 @"@`0# *@0*` ( *`0* #@ *@0*` * (@0*p  A@p222p  @p  A@l !!!x 333@h  A@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax   @ @@8000 @"@`0# *@0*` * (` #0*@ *@0*` ( *@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @@ 8000 @ "@`0# *@0*` * (` #0*@ *@0*` * (@0*8  A@82228  @8  A@< !!!x0 33@8  A@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  A   x0 000 @ "@`0# *@0*` * (`0* #@ *@0*` ( *@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@@@ |22222@|00000A|   |"""""@@|   |00000A|   @ @ @ @x0000 @"@`0# *@0*` * (` #0*@ *@0*` ( *@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@@@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @ A@|00000 @"@` *0#@0*` * (`0* #@ *@0*` ( *@0*x   A@x222 2 x  @x   A@x   A@x222 2 x  @@x   A@@@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @ @|00000 @"@` *0#@0*` ( *` #0*@ *@0*` * (@0*8  A@82 2 2 8  @8  A@8  A@82 2 2 8  @@8  A@@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @  000 @"@`0# *@0*` * (`0* #@ *@0*` * (@0*8  A@822 2 8  @8  A@8  A@822 2 8  @@8  A@@0@ @0@0@0@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax   @ @ 000 @"@`0# *@0*` * (` #0*@ *@0*` ( *@0*d  A@p222p  @p  A@l !!!x 333@h  A@@ @@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax   @ @@8000 @"@` *0#@0*` * (`0* #@ *@0*` * (@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@0@ @0@0@0@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @@ 8000 @ "@`0# *@0*` ( *` #0*@ *@0*` * (@0*8  A@82228  @8  A@< !!!x0 33@8  A@@ @@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  A   x0 000 @ "@`0# *@0*` * (`0* #@ *@0*` ( *@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@0@ 0@0@0@@ |22222@|00000A|   |"""""@@|   |00000A|   @ @ @ @x0000 @"@` *0#@0*` ( *` #0*@ *@0*` * (@0*p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@@ @ @0 0@@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @ @A |00000 @"@` *0#@0*` ( *`0* #@ *@0*` ( *@0*x   A@x222 2 x  @x   A@x   A@x222 2 x  @@x   A@@0@ @0@0@0@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @ @ @ @ @@ @0~000000 @"@`0# *@0*` * (` #0*@ *` #0*` (0.@0*8  A@82 2 2 8  @8  A@8  A@82 2 2 8  @@8  A@@ @@<### <## j  j0000j0000Aj  @"@ x0000 @ @ @ @` (0.`0*0#`0. (`0* #`0. (`0* #` . (`0* #  A  A  A  A  A  A  A  A@@@@x  @x  @x  @x  @ @ @#@ @|00000@ @ @ @ `0( (`0. #@0*`0. #@0*@ #` (0(@ # @ A A A @@@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ @x0000 0"@@2 @0"@@0x190# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06@p  A@p222p  @p  A@p  A@p330@p  A@@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ @ @ @ @@ 8000p000 0"@@00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p330@p  A@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0 @p0 0 0 @@|22222@|00000A|   |"""""@@|"""""|   @|00000A|   @@ Ap000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222 p  @p  A@p  A@p330 @p  A@p0 0 0 @p0 0 0 @p0 0 0 @p0 0 0 @@<2222@<0000A<  <""""@@x""""x  @x0000Ax  @  @ @ p0 00p000 0 "@@ 00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@p  A@p222p  @@p  A@p0 00@p0 00@p0 0 0 @p0 0 0 @@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @ Ap000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p22 2 p  @p  A@p  A@p22 2 p  @@p  A@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0@p0 0 0@@<2222@<0000A<  <""""@@|"""""|   @|00000A|    @ @ @ p000p000 0"@@00"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p222p  @p  A@x   A@x222 2 x  @@x   A@x0000@x0000@x0000@x0000@@ x2222@x0000Ax  x""""@@x  x0000Ax  @x0000 0"@@2 @0"@@0p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06p ( ; 6`0;06p  A@p22 2 p  @p  A@p  A@p22 2 p  @@p  A@8000@8000@8000@8000@@x2222@x0000Ax  x""""@@x""""x  @x0000Ax  @@ @ @ @x0000 0"@@2 @00@p0# ;06`0;06p ( ; 6p #0;06p # ;06`0;06x ( ;11 6`0;06 8  A0r3330r!!!0