FICHIER GUITAR PRO v5.10═ň˛ ýŔ­Ó ßňš ˛ňß đÓÝň˛ŕŔ─ýŔ˛­ŔÚ └­˛ňý¸ˇŕdĎ) d %TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P%s! !  _ _                                                                   9CH└Ý ţŠŕÓ 1@;72-(     Cd      American Clean - Pi Distortion Amp Tones ╦ň­ÓÝűň W Sd                  Drums - Default Drums TonesH╦ňÝÓŠŕÓ 3+&!-(  C d  !    Bass - Default Bass TonesH═Ó˛Ó°ÓÓ 4@;72-( Cd      %$British Vintage - Screamer Overdrive Amp TonesĂňÝ ŠŕÓ 5@;72-( Cd                  @@@ .@ .@ .@ .@@@@@@@■  @■` 1 $@■ @■  @■  @■  @■` 1 $@■ @■  @■  @■  @■` 1 $@■ @■  @■  @■  @` 1 $@ *@ *@ *@■ @■  @■  @ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` 1 $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @P              @ Acoustic - DefaultAcoustic Tones@@■@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?!UUUUUUň?A@` , $@ ,` , (@ ,` , $` , p , ( @ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@A@) Ŕ?0( ( ) Ŕ?) Ŕ?0(( ) Ŕ?@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @@@@@ @AAAA@ `!(UUUUUUň?!$UUUUUUň?@ .@ @AA@@@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` 1 $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?!UUUUUUň?A@` , $@ ,` , (@ ,` , $` , ` , @ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?!UUUUUUň?A@` , $@ ,` , (@ ,` , $` , p , ( @ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@A@) Ŕ?0( ( ) Ŕ?) Ŕ?0(( ) Ŕ?@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @0 ( @0( ( @0) Ó?( 0) Ó?( 0) Ó?( A@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@0( ( @0( ( @0) Ó?( 0) Ó?( 0) Ó?( A@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @0( ( @0( ( @0) Ó?( 0) Ó?( 0) Ó?( A@@@ @AAAA@■` ( $@ @AA@@@@0( ( @@@@@@@@@@     @   @   @ ` 1 $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @               @ %$British Vintage - Screamer Overdrive Amp Tones     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ * ( ( ( (@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` 1 $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ * ( ( ( (@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` 1 $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @    (          @@@     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @    (          @@@     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @    (          @@@  A @@ `!(UUUUUUň?!$UUUUUUň?@ .@ @A @ A @@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` 1 $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @P              @ Acoustic - DefaultAcoustic Tones@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?!UUUUUUň?A@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @@@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?!UUUUUUň?A@` , $@ ,` , (@ ,` , $` , p , ( @ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@A@) Ŕ?0( ( ) Ŕ?) Ŕ?0(( ) Ŕ?@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?  @0 ( @0( ( @0) Ó?( 0) Ó?( 0) Ó?( A@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň? @@@0( ( @0( ( @0) Ó?( 0) Ó?( 0) Ó?( A@@@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @` , $@ ,` , (@ ,` , $@ ,` , (@ ,@ @!UUUUUUň?!UUUUUUň?   @0( ( @0( ( @0) Ó?( 0) Ó?( 0) Ó?( A@@@ @AAAA@■` ( $@ @AA@@@@0( ( @@@@@@@@@@     @   @   @ ` 1 $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @               @ %$British Vintage - Screamer Overdrive Amp Tones     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ * ( ( ( (@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` 1 $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ *` * (@ *@  @ @ @     @   @   @■  @     @   @   @ ` * $@ *` * (` * $ (` * $@ * ( ( ( (@  @ @ @     @   @   @■  @