FICHIER GUITAR PRO v5.10ķĎIņŪ„ŚŽŻ–ŗŪŚÚÍŤ–ŗŪŚÚÍŤd“) dˇ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% Moderates ! ! !! 0 0                         ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ\CŐŚŽÓšŤˇ 16@;72-( ˇÄCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Synth Default Others TonesÕŗÚŗÝŗ –ŗŪŚÚÍŗ@;72-(ˇÄCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇAmerican Clean - Pi Distortion Amp TonesÕŗÚŗÝŗ –ŗŪŚÚÍŗ@;72-(ˇÄCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇAmerican Clean - Pi Distortion Amp Tones ņŪˇ –ŗŪŚÚÍŗ@;72-(ˇˇˇˇÄCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇAmerican Clean - Default Amp Tones ňŚŪŗ –ŗŪŚÚÍŗ+&!-(ˇˇC d ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇBass - Default Bass Tones ∆ŚŪˇ –ŗŪŚÚÍŗ@;72-(ˇCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ňŚūŗ –ŗŪŚÚÍŗ Wˇd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇDrums - Default Drums Tones@Ģ@@Ģ@@Ģ@@Ģ@@Ģ@@Ģ@@ 5Aˇ@@Ģ@@Ģ@@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@@ˇ  @@ˇ~   ~   ~   @@ˇ` 1 (` ` @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@Ģ @~   ˇ~   ~   ~   @Ģ` @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ AˇA@~   ˇ~   ~   ~   @` p ( $ 1ˇp ( $ 1@ .@ .@@ˇ@@ @ @ @@Ģ@@Ģ@@ˇ~   ~   ~   @@Ģ@~   AˇA@@@ ˇ@ .@ @ @ @ @ @ @@! Ý?@ @ @! Ý? @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@ AˇA@@ !@  A @ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@!@@ @@! Ý?@ @ @! Ý? @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@ ˇ  A@@@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@ @@ @!@@ @@ @ @@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@!@@ @ @@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@@ @ @ ˇ@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@!@ˇ @@@Ģ@Aˇ@@ @ @~   ˇ~   ~   ~   @@Ģ@@Ģ@@Ģ@@Ģ@@ˇ@ @ @ A@@@ Aˇ@ @ @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @ @p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@@ @ˇA@@@ @ˇ@ @ @ @@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@ˇ@ @@ @ @@ AˇA@@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ˇ@@@ @ @ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@@ˇ~   ~   ~   @@ˇ  @~   ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @@ ˇ` 1 $` ` @ @ @ @ @@! Ý?@ @ @! Ý? @@ AˇA@@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @  @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ !@  A @ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@@ @@! Ý?@ @ @! Ý? @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ ˇ  A@@@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @@ @!@@ @@ @ @@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@@ @ @@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@@ @ @ ˇ@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@ˇ  !@@ @ @@   @   @A@@Ģ@~      @   @A@@ @ @A@@Ģ@ @ @ .@ .@ (@ .@ .@` ( $` @@ ˇ@ @ @@  A@@Ģ@ @~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @@  A@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@Ģ@ @@ ˇ A@Aˇ@@ @ ~   ~   @~   N!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @ @@ @@ @@ @!UUUUUUű?@ @ @@ˇ@0@ @ @ AˇA@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@@ @ @ˇ@ @ @@ AˇA@@@ @ A@ @ A@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @ A@ @@ @@ @@   @@Ģ@@ A@ @ Aˇ@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ ˇ@ @ @ @@ ˇ A@@ Aˇ@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ˇ@@ @ @ @@ˇ@0@ @ @ AˇA@@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *@ (@ (@ (@ (@@ @ @@ A@ @@ @@ @@ @@ @ @ @             @@Ģ@ ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @    @~   ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ˇ@ @ @!@ @ @ @   @  @ˇA@@Aˇ@h  h  @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@ˇA@ @ !UUUUUU’?@ˇA@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @            @h  AˇA@@ @x  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @@    @@ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ˇ@ @ @!@ @ @ @   @  @ˇA@@Aˇ@h  h  @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@ˇA@ @ !UUUUUU’?@ˇA@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @            @h  AˇA@@ @x  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @@    @@ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ @ @ @ @@! @@ @@ @ @ @  AˇA@@Aˇ@@ @ @~   >!@! @! @! @! @@ @ @ˇA@@ @ˇA@@~   AˇA@@` ˇ` ( 1@@ (@ @@ˇ@ @ @@@@ˇ@ @ @ A@@@ Aˇ@ @ @@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @ @ p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@@ @ˇA@@@ @ˇ@ @ @ @@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@ˇ@ @@ @ @@ AˇA@@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ˇ@@@ @ @ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@@ˇ~   ~   ~   @@ˇ  @~   ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @@ ˇ` 1 $` ` @ @ @ @ @@! Ý?@ @ @! Ý? @@ AˇA@@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @  @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ !@  A @ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@@ @@! Ý?@ @ @! Ý? @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ ˇ  A@@@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @@ @!@@ @@ @ @@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@@ @ @@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@@ @ @ ˇ@ @ @@Ģ@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@Ģ@ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@!@ˇ  !@@ @ @@   @   @A@@Ģ@~      @   @A@@ @ @A@@Ģ@ @ @ .@ .@ (@ .@ .@` ( $` @@ ˇ@ @ @@  A@@Ģ@ @~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @@  A@@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@Ģ@ @@ ˇ A@Aˇ@@ @ ~   ~   @~   N!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @ @@ @@ @@ @!UUUUUUű?@ @ @@ˇ@0@ @ @ AˇA@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @ ˇ@ @ @@ AˇA@@@ @ A@ @ A@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @ @@ @ @@ @@   @@Ģ@@ A@ @ Aˇ@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ ˇ@ @ @ @@ ˇ A@@ Aˇ@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ˇ@@ @ @ @@ˇ@0@ @ @ AˇA@@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *@ (@ (@ (@ (@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @             @@Ģ@ ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @    @~   ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ˇ@ @ @!@ @ @ @   @  @ˇA@@Aˇ@h  h  @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@ˇA@ @ !UUUUUU’?@ˇA@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @            @h  AˇA@@ @x  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @@    @@ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ˇ@ @ @!@ @ @ @   @  @ˇA@@Aˇ@h  h  @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@ˇA@ @ !UUUUUU’?@ˇA@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @            @h  AˇA@@ @x  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @@    @@ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ @ @ @ @@! @@ @@ @ @ @  AˇA@@@Ģ@~   >!@! @! @! @! @@ @ @ˇA@@ @ˇA@@~   AˇA@@` ˇ` ( 1@@ (@ @ˇ@ @ A@ @ @  @   @  @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @0ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ@  @   @  @  @ @ @ @ p . $ 1` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@Ģ@ @ @  @   @  @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @  @   @  @  @ @ @ ` p . $ 3` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@Ģ@ @ @  @   @  @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @  @   @  @  @ @ @ ` p . $ 3` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@Ģ@ @ @ @   @ @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @ @   @ @  @ @ @ ` p . $ 3` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@Ģ@ @ @ @  @ @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @ @  @ @  @ @ @ ` p . $ 1` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@Ģ@ @ @ @  @ @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @ @  @ @  @ @ @ ` p . $ 3` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@Ģ@ @ @ @  @ @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @ @  @ @  @ @ @ ` p . $ 3` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@ˇ@@@ @ @ @ @ @ @  @ @  @ @ @@Ģ@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@ @ @ @  @ @  @ @ @ ` p . $ 3` * 3p * ( 3` * 3p . $ 3p *0( 3@ $p * ( 3` * 3@@ ˇ@ @ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@ @~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @@ˇ  @@ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @` ` 1 .@ .@ .@ .@ @ @ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @Ģ @~   ˇ~   ~   ~   @@ @ .@ .@ .@ .@ @Ģ@ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@ ~   ~   @~   N!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ ˇ  @~   ˇ~   ~   ~   @@ ` 1 .@ .@ .@ .@ @ @ @@ @ @@ @!@@ @ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   x  x  @ˇ  @~   ˇ~   x  x  @@ @ .@ .` 1 $` @@ @ ˇ@ @ @@ ˇ@ @ @ @@Ģ@ x  ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @  @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@x  ˇ~   ~   ~   @ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@ @@@ @ A@ @@ @!@ @@ AˇA@@@@ @ Aˇ@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ˇ@ @ @ @@ ˇ A@@ Aˇ@ @ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ˇ@@ @ @ @@ˇ@0@ @ @ AˇA@@ ~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~   @ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *@ (@ (@ (@ (@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @             @@Ģ@ ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @    @~   ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ˇ@ @ @!@ @ @ @   @  @ˇA@@Aˇ@h  h  @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@ˇA@ @ !UUUUUU’?@ˇA@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @            @h  AˇA@@ @x  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @@    @@ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ˇ@ @ @!@ @ @ @   @  @ˇA@@Aˇ@h  h  @~   ~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@ˇA@ @ !UUUUUU’?@ˇA@~   AˇA@@ ` p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@ @ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@ @ @            @h  AˇA@@ @x  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ @@    @@ˇ~   ~   ~   @@ ` ( 1` ( 1` ( 1` ( 1` @ @ @ @ @@! @@ @@ @ @ @  AˇA@@Aˇ@@ @ @~   >!@! @! @! @! @@ @ @ˇA@@ @ˇA@@~   AˇA@@` ˇ` ( 1@@ (@ @ˇ@ @ @@@@ˇ@ @ @ A@@@ Aˇ@ @ @@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@@ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @ @ p . $ 1@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@@ @ˇA@@@ @ˇ@ @ @ @@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@ˇ@ @ @@ @@ @ˇ@@ @@@@~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   @~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?A~   ~!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?!UUUUUU’?@@ @ @ !UUUUUU’?A !UUUUUU’?A !UUUUUU’?@@~   ˇ~   ~   ~   @ @ ` . $@ *` * (@ *` . $@ *` * (@ *@@Ģ@@ ˇ@ @ @ @@Ģ@@ˇ~   ~   ~   @@ˇ  @~   ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ~   ~   ~   @@ ˇ` 1 $` ` @@Ģ@@ @ˇ@@@@@@Ģ@~   @ˇ@@@@@ @ˇ@@@@@~   @ˇ@@@@@` @ˇ@@@@@