FICHIER GUITAR PRO v3.00:F +* "! Sergey Shuvatov aka Odemx j j                                1@;72-((    @  @|   |   Dt   0  P `  (    @  @|   |   @t  p  (    @    @ @  @  (    @   Fm#@~   @~   @~   @~   @~   @~    H@~   @~   @~   @~   @~   @~   @|   @|   @|   @|   @|   @|   H7@~   @~   @~   @~   @~   @~    Am@|   @|   @|   @|   @|   @|   H7@~   @~   @~   @~   @~   @~    Em@~   @~   @~   @~   @~   @~    Am7@~   @~   @~   @~   @~   @~    Em@~   @~   @~   @~   @~   @~    Am7@~   @~   @~   @~   @~   @~