FICHIER GUITAR PRO v3.00:WE VosmiklsnizaKinoLeonidwww.guitarpro1.narod.rux                                 KINO - Vosmiklasnitza@;72-( by Leonid J. www.guitarpro1.narod.ru@;72-(www.guitarpro1.narod.ru@;72-(  Am@|   @|   |   Em@~   @~   @~   ~     Am@|   @@ @  Am@|   @|   |   Em@~   @~   @~   ~     Am@|   @@ @  Am@|   @|   |   Em@~   @~   @~   ~     Am@|   @@(dd<d@  Am@|   @|   |   Em@~   @~   @~   ~    Cm@|   @ @ @ @ @ @ @ @ @@|   @|   |   Gm@~   @~   @~   |   Fm@~   @ @ @ @ @ @ @ @ @@~   @~   |   Gm@~    Gm@~    Gm@~   |   Cm@|   Cm@|   Cm@|   |    Am@|    Am@|    Am@|   |    Am@|   @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @  Am@|   @|   |   Em@~   @~   @~   ~    Cm@|   @ @ @ @ @ @ @ @ @@|   @|   |   Gm@~   @~   @~   |   Fm@~   @ @ @ @ @ @ @ @ @@~   @~   |   Gm@~    Gm@~    Gm@~   |   Cm@|   Cm@|   Cm@|   |    Am@|    Am@|    Am@|   |    Am@|   @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@ F@~    F@~   |   F@~    F@~    F@~   |   G@~    G@~    G@~   |   G@~    G@~    G@~   |   C@|   C@|   C@|   |   C@|   C@|   C@|   |    Am@|    Am@|    Am@|   |    Am@|    Am@|    Am@|   |   F@~    @ @ @ @    4@A@ F@~    F@~   |   F@~    F@~    F@~   |   G@~    G@~    G@~    G@~    G@~    G@~     Am@|   Em@~   @ @ @ @ A@@@@@