FICHIER GUITAR PRO v5.10íI“ÓÝŪÓÚŗ√ūŗśšŗŪŮÍŗˇ őŠÓūÓŪŗ Ň„Óū ňŚÚÓ‚ Ň„Óū ňŚÚÓ‚lopalshi@rambler.rud“) dˇ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P%†" "                               ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇfCÄÄÄŃŗŮ+&!-(ˇˇC d ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇBass - Default Bass Tones–ŤÚž@;72-(ˇCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇAmerican Clean - Pi Distortion Amp Tones—ÓŽÓūŗ@;72-(ˇCd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ%$British Vintage - Screamer Overdrive Amp Tones ”šŗūŪŻŚ WˇSd ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇDrums - Default Drums Tones@@@@@@@ $A@@ $A@@ $@@@1&UUUUUU’?@@1(UUUUUU’?A@1)UUUUUU’?@@1#UUUUUU’?@@    @@@@@p1$UUUUUUĶ?1,UUUUUUĶ?11 @@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`1(UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1$UUUUUU’?1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@@1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`!(UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?@@    @@@@@`1$UUUUUU’?!,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`1(UUUUUU’?!,UUUUUU’?A`1$UUUUUU’?1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@@1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`!(UUUUUU’?!,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1.UUUUUU’?@@    @@@@@`1$UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`!(UUUUUU’?!,UUUUUU’?A`1$UUUUUU’?1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@@1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`1(UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?@@    @@@@@`1$UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`!(UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1$UUUUUU’?1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@@1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@@1*UUUUUU’?@`1(UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?@`1#UUUUUU’?!.UUUUUU’?@@    @       @@@ @11X@`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @       @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @       @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @        @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @        @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @Ģ  @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1.UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ax1#UUUUUU’?!(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ax1#UUUUUU’?1(UUUUUU’?1/UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!/UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!0UUUUUU’?1/UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!0UUUUUU’?!/UUUUUU’?@ p 1 9 .@    @      @@@ p  p1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @ ;@1,UUUUUU’?@ @11@x!(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @        @@@p1#UUUUUU’?13UUUUUU’?!,UUUUUUŚ?A`!3UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?@ @!9@ p0#0;0,@    @      @@@ !ŗ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A @!.@|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1;UUUUUU’?`@    @          @@@`p1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?@ @1,@@13UUUUUU’?A|1,UUUUUU’?1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?A @1,@`1#UUUUUU’?!5UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?11UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @      @@@x19UUUUUU’?1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @ ;@1,UUUUUU’?@ @11@x!(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A x0#03 ,09@    @        @@@ !ŗ?A`!3UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @      @@@x19UUUUUU’?1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?A @09p1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?@ @11X@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1;UUUUUU’?A x0#090; ,@    @          @@@`A @!.@@13UUUUUU’?A`1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?10UUUUUU’?1/UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?10UUUUUU’?1/UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ax!,UUUUUU’?1(UUUUUU’?!+UUUUUU’?1&UUUUUU’?A @0,@1.UUUUUU’?`@    @       @@@ @11X@`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @       @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @       @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @        @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @        @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @Ģ  @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1.UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ax1#UUUUUU’?!(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ax1#UUUUUU’?1(UUUUUU’?1/UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!/UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!0UUUUUU’?1/UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!0UUUUUU’?!/UUUUUU’?@ p 1 9 .@    @      @@@ p  p1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @ ;@1,UUUUUU’?@ @11@x!(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @        @@@p1#UUUUUU’?13UUUUUU’?!,UUUUUUŚ?A`!3UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?@ @!9@ p0#0;0,@    @      @@@ !ŗ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A @!.@|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1;UUUUUU’?`@    @          @@@`p1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?@ @1,@@13UUUUUU’?A|1,UUUUUU’?1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?A @1,@`1#UUUUUU’?!5UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?11UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @      @@@x19UUUUUU’?1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @ ;@1,UUUUUU’?@ @11@x!(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A x0#03 ,09@    @        @@@ !ŗ?A`!3UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @      @@@x19UUUUUU’?1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?A @09p1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?@ @11X@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1;UUUUUU’?A x0#090; ,@    @          @@@`A @!.@@13UUUUUU’?A`1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?10UUUUUU’?1/UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?10UUUUUU’?1/UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ax!,UUUUUU’?1(UUUUUU’?!+UUUUUU’?1&UUUUUU’?A @0,@1.UUUUUU’?`@    @       @       @ @11X@`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @        @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @ ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @   ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @       @       @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @        @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @       @ ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @   ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @       @       @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @        @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @ ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @   ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @       @       @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @        @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @       @ ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @   ˇ  @``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @       @@@ @11X@`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @       @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @       @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @    ˇ @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @        @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @        @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?!*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?!(UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @Ģ  @@@``1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`!*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A`1#UUUUUU’?1*UUUUUU’?A@1*UUUUUU’?A`1*UUUUUU’?1(UUUUUU’?A@!*UUUUUU’?`@    @         @@@``1#UUUUUU’?1.UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ax1#UUUUUU’?!(UUUUUU’?1-UUUUUU’?1+UUUUUU’?Ax1#UUUUUU’?1(UUUUUU’?1/UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!/UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!0UUUUUU’?1/UUUUUU’?Ap1(UUUUUU’?!0UUUUUU’?!/UUUUUU’?@ p 1 9 .@    @      @@@ p  p1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @ ;@1,UUUUUU’?@ @11@x!(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @        @@@p1#UUUUUU’?13UUUUUU’?!,UUUUUUŚ?A`!3UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?@ @!9@ p0#0;0,@    @      @@@ !ŗ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A @!.@|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1;UUUUUU’?`@    @          @@@`p1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?@ @1,@@13UUUUUU’?A|1,UUUUUU’?1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?A @1,@`1#UUUUUU’?!5UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?11UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @      @@@x19UUUUUU’?1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`1;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @ ;@1,UUUUUU’?@ @11@x!(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A x0#03 ,09@    @        @@@ !ŗ?A`!3UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A @11@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`!;UUUUUU’?1,UUUUUU’?A@    @      @@@x19UUUUUU’?1#UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?13UUUUUU’?A|1(UUUUUU’?11UUUUUU’?1&UUUUUU’?!5UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?13UUUUUU’?1,UUUUUU’?A @09p1#UUUUUU’?15UUUUUU’?1,UUUUUU’?A`13UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?@ @11X@x1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?1;UUUUUU’?1,UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1;UUUUUU’?A x0#090; ,@    @          @@@`A @!.@@13UUUUUU’?A`1(UUUUUU’?1&UUUUUU’?Ap1#UUUUUU’?10UUUUUU’?1/UUUUUUŚ?Ap1#UUUUUU’?10UUUUUU’?1/UUUUUUŚ?A`1,UUUUUU’?1-UUUUUU’?Ax!,UUUUUU’?1(UUUUUU’?!+UUUUUU’?1&UUUUUU’?A @0,@1.UUUUUU’?`@Ģ @Ģ  @@@Ģn , ( + & 1@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@@Ģ@@@@@@Ģ@