FICHIER GUITAR PRO v4.06PЬCherno-Belye DniAmatory NeizbezhnostJayBie + NeedtoZ  ! !                              fC Guitar Dist 1<73.)$  Guitar Clean<73.)$      Guitar Dist 2<73.)$ Bass,'"(  Drumsчт W @■ @|    @|   @■    B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *@■■@|  ( @■  @ B . $@@ *@@ *@@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@■ @|    @|   @■    B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *@■ @|  ( @" " @■  @@( B . $@@ *@@ *@@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@■ @|    @|   @■    B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *@■■@|   @■  @ B . $@@ *@@ *@@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *@■ @~    @|   @■    B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *B . $@@ *@ *@ *@ *@ *@ *■~( ( ((@■ ^(( ((     ( @( ( @(  @   @ B . $@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @■ @ @ @  @ @ @ H"."&H"."&H"."&A@     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ &B . $ $H . & $B . $ $     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $J . & $ $ $ $J . & $ $ $ $J . & $ $ $ $J . & $ $ $ $     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ &B . $ $H . & $B . $ $     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ &B . $ $H . & $B . $ $  @ @    @ @■  @ @    @ @@@    @ 1 $@@ $ & $ $ $@ $ $ & $@ $  @ @          @■  @ @           @ @     B . $ $ $@P . & $@ $B . $ $ $ $R . & $ $ $ $  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @     @■  @ @      @ @     B . $ $ $@P . & $@ $H . & & & & &@ $H . & & & & &@ $@  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @          @■  @ @           @ @     B . $ $ $@P . & $@ $B . $ $ $ $R . & $ $ $ $  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @ """"""   @■  @ @ """"""     @ @     B . $ $ $@H . & $@ $J . & $ $ $ & $B . $ $ & $ $H . &@@@     @     @ @■     @     @ (   @     @ B . $ $ $@P . & $@ $R . & $ $ $ $ $ $P . & $@ $     @         @■     @         (   @         B . $ $ $@P . & $@ $R . & $ $ $ $ $ $ & $ $B . $ $ $ $ & $ $ $ $     @     @ @■     @     @ (   @     @ B . $ $ $@P . & $@ $R . & $ $ $ $ $ $P . & $@ $     @     @■     @     (   @     B . $ $ $@P . & $@ $P . & $ $P . & $ $ & $ """  @■ """   @@  B . $@ .@ .B . ) ) ) ) """  @■ """  @ @B . $@@ $ & & $ ) ) $ +@@@ +@@        @■                B . $ $@ .@H . &@B . $ $@ .@@ .@H . & $B . $@        @■                B . $ $@ .@H . & $B . $ $@ . $B . $@H . & $B . $ $        @■                B . $ $@ .@H . &@B . $ $@ .@@ .@H . & $B . $@        @■                B . $ $@ .@H . & $B . $ $@ . $B . $@H . & $B . $ $        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . & $P . & $B . $ &B . $ ) ) - - / /  @    @  @■  @    @    @ @    @ @ B . $ $B . $@H . &@B . $ $ $ $B . $ $B . $@H . &@B . $ $  @      @■  @         @ @      @B . $ $B . $@H . &@B . $ $H . & $B . $ &B . $ $H . &@ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ . $H . &@@ . $ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@B . $ $@ . $@ . $H . &@@ .@  @    @  @■  @    @    @ @    @ @ B . $ $B . $@H . &@B . $ $ $ $B . $ $B . $@H . &@B . $ $  @      @■  @         @ @      @B . $ $B . $@H . &@B . $ $H . & $B . $ &B . $ $H . &@ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ . $H . &@@ . $ ,  ,     @  @  @  @■ ,  ,     @  @  @    @ @ @ B . $ $@ .@@ .@@ .@ & $ & $@ & $@ & $@ & $     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ &B . $ $H . & $B . $ $     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $ ) ) ) ) - - - - / / / / & & & &     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ &B . $ $H . & $B . $ $     @     @ @■     @     @ (  @ (  @ B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ $B . $@H . & $@ .@     @     @■     @     (  @     B . $ $B . $@H . & $@ . $B . $ &B . $ $H . & $B . $ $  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @          @■  @ @           @ @     B . $ $ $@P . & $@ $B . $ $ $ $R . & $ $ $ $  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @     @■  @ @      @ @     B . $ $ $@P . & $@ $H . & & & & &@ $H . & & & & &@ $@  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @          @■  @ @           @ @     B . $ $ $@P . & $@ $B . $ $ $ $R . & $ $ $ $  @ @    @ @■  @ @    @  @ @    @ B . $ $ $@H . & $@ $B . $ $ $ $ $H . & $@ $  @ @     @■  @ @      @ @     B . $ $ $@P . & $@ $P . & $ $P . & $ $ & $■(((@■         "@B . $@@A ■  @■        @@   @ A@■         @ A J . & $ & $@ .@ .@ .@ .@ .@ .@ .@ @   @@■       @@ @ @@ .@@ .@@ .@@ .@@ .@@ .@J . & $ & $@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@        @■                B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@B . $ $P . &@  @    @  @■  @    @    @ @    @ @ B . $ $B . $@H . &@B . $ $ $ $B . $ $B . $@H . &@B . $ $  @      @■  @         @ @      @B . $ $B . $@H . &@B . $ $H . & $B . $ &B . $ $H . &@ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ . $H . &@@ . $ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@B . $ $@ . $@ . $H . &@@ .@  @    @  @■  @    @    @ @    @ @ B . $ $B . $@H . &@B . $ $ $ $B . $ $B . $@H . &@B . $ $  @      @■  @         @ @      @B . $ $B . $@H . &@B . $ $H . & $B . $ &B . $ $H . &@ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ . $H . &@@ . $,  ,  ,  ,      """@■,  ,  ,  ,      """    "B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ .@H . & $H . &@■  ( (( (@((  ( ■  A B . $@@ .@ .@ .@ .@ .@ .@@ .@@ .@@ .@@ .@ .@ .((((@■(((((((( R . & $ $ $ $ $ $ $ $R . & $ $ $ $ $ $ $ $R . & $ $ $ $ $ $ $ $R . & $ $ $ $ & $ $ $ $ ,  ,  ,  ,  ,         @■ ,  ,  ,  ,  ,               B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ . $H . &@@ . $ ,  ,  ,  ,         (( @■ ,  ,  ,  ,         ((      B . $ $@ .@H . &@B . $ $@ . &@ . $H . & / -B 9 )  "#""   @■     """        "   @B . $ $ & $ $H . &@@B . $ $ & $ $H 9 & """"" "" "  @■  """"" "" "   """" @ $H . &@ $H . &@ $H . &@ $B . $ & / - ) ,  ,  ,  ,  ,         @■                     B . $ $@ .@H . &@@ . $@ . $@ . $H . &@@ . $,  ,  ,  ,      """@■           """    "B . $ $@ .@H . &@B . $ $@ . &@ . $B . $ &@ .@■  ( (( (@((  ( ■  @B . $@@ .@ .@ .@ .@ .@ .@@ .@@ .@@ .@@ .@ .@ .■  ( (( (@((  ( ■  @B . $@@ .@ .@ .@ .@ .@ .@@ .@@ .@@ .@@ .@ .@ .■  ( (( (@((  ( ■  @B . $@@ .@ .@ .@ .@ .@ .@@ .@@ .@@ .@@ .@ .@ .■  ■@t  (■  @B . $@@A @■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@@■@■@■@@