FICHIER GUITAR PRO v3.0011wРурђр Ъ№шёђш "ЯюычИђ"x ' '  1  џџџџ        џџџџ        џџџџ        џџџџ     Spur 1@;72-(џџџџџSpur 4+&!-(џSpur 3@;72-(џџџџџSpur 5@;72-(џџџџџSpur 6@;72-(џџџџџSpur 8@;72-(џџџџџSpur 9@;72-(џџџџџSpur 7@;72-(џџџџ џSpur 10ion Wџ@џ0 @0 @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ў@џ@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@ў@ў@ў@ў` ' $@` ' $@` ' $@` ' $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` $ 1@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў@ $@@ $@@ $@@ $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ў@ў` * $@` * $@` * $@` * $@ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@џA @ @ў@ў@ўp * $ 1@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@"@ @ @@ў@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ўp $ 1 *@ *` $ *@ *` $ *@ *` $ *@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ўp 1 $ *@ *` $ *@ *` $ *@ *` $ *@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ Aџ@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@ў@ў@ Aџ@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ @џ@@ў@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *@ў @ A A A @@ў@ў@ў@ў@ @џ@@ў` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@џA@ @ @ў@ў#џ  @  p $ 1 *@ *` $ *@ *` $ *@ *` $ *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@"@ @  @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў " A @ @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў " A @ @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ў@ў " A @ @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ў@ў@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў " A @ @ў@ў#џ  @  p * $ 1@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@"@ @  @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў " A @ @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ў@ў " A @ @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ў@ў@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ў@ў " A @ @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ў@ў@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  p * $ 1@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` * $@ *` * $@ *` * $@ *` * $@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  p $ 1!*@ *` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў#џ  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *p $!,!*@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў!ў  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *p $!,!*@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@"@ @ @@ў@ў!ў  @  ` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *` $!*@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@џA @ @ў@ў#џ  @  p!1!$ ,@ ,@ *@ *`!$ ,@ ,@ *@ *`!$ ,@ ,@ *@ *`!$ ,@ ,@ *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў#џ  @  ` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *`!$ ,` , ,@ *@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  ` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў!ў  @  `!$ ,@ ,@ *@ *`!$ ,@ ,@ *@ *`!$ ,@ ,@ *@ *`!$ ,@ ,@ *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  ` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *`!$ ,` , ,@ *@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  ` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A@"@ @ @@ў@ў!ў  @  ` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *` ,!$@ ,@ *@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@џA @ @ў@ў#џ  @  x!1!$!' ,@ ,` * *@ *p!$!' ,@ ,` * *@ *p!$!' ,@ ,` * *@ *p!$!' ,@ ,` * *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў#џ  @  p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!'!$ ,` , ,` * *@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *ў @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў!ў  @  p!'!$ ,@ ,` * *@ *p!'!$ ,@ ,` * *@ *p!'!$ ,@ ,` * *@ *p!'!$ ,@ ,` * *@ *џ" @@ A@ A@ A@ @@ Aџ@@џ@ A@"@ @  @ў@ў!ў  @  p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!'!$ ,` , ,` * *@ *ў @ A A A @@ Aџ@@џ@ A " A @ @ў@ў#џ  @  p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *ў @ A A A @@ @џ@@@џ@ @@@"@ @ @@ў@ў!ў  @  p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *p!' ,!$@ ,` * *@ *