FICHIER GUITAR PRO v5.10њ‘I бѓях№чтхчфрЭрштЮяђюь ш т аючэшіѓ#"дхєшыют пъют slipknot-fya-@mail.ru Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ яшђќ ёю-тх№-јхэ-эю Тёх ёър-цѓђ ъръ цх юэ ѕю-№юј ър-ър-џ ьш-ырј-ър Ъръ ьћ ьюу-ыш эх чр-ьх-їрђќ эх юс-№р-љр-ыш тэш-ьрэш-џ Юэ эр Ъш№-ъю-№ю-тр яю-ѕюц ђр-ъющ цх зх-сѓ-№рј-ър Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ фѓђќ фю ю-фѓ-№хэш-џ Тёх ёър-цѓђ яр-№хэќ ѕюђќ ъѓ-фр Яю-§ђ Эхђ сюыќ-јх їхь яю-§ђ Яюъ-№ѓ-їх фр-цх ихт-їѓ-ър Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ фѓђќ Ш юс-эют-ыИэ-эр-џ фѓ-јр Ью-џ эрф ьш-№юь тюч-эх-ёИђ-ёџ ю-їхэќ тћ-ёю-ъю вюу-фр яющ-ьИ-ђх эр-ъю-эхі ър-ър-џ ёѓ-ях№ џ чтхч-фр Ш тёх юђ чр-тшё-ђш яюь-№И-ђх №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ фѓђќ п ёђр-эѓ ёѓ-ях№ яю-яѓ-ыџ№-эћь Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ яшђќ Эр-№юф яющ-ьИђ їђю џ тьх-эџ-хь Тюђё-ђрт-ъѓ Хыќ-іш-эр ђюу-фр п тёх-эр-№юф-эю ш х-фш-эюу-ырё-эю шч-сш-№р-хь Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ яшђќ Ш юс-эют-ыИэ-эр-џ фѓ-јр Ью-џ эрф ьш-№юь тюч-эх-ёИђ-ёџ ю-їхэќ тћ-ёю-ъю вюу-фр яющ-ьИ-ђх эр-ъю-эхі ър-ър-џ ёѓ-ях№ џ чтхч-фр Ш тёх юђ чр-тшё-ђш яюь-№И-ђх №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр Ъюу-фр џ ях-№хё-ђр-эѓ яшђќ Ш юс-эют-ыИэ-эр-џ фѓ-јр Ью-џ эрф ьш-№юь тюч-эх-ёИђ-ёџ ю-їхэќ тћ-ёю-ъю вюу-фр яющ-ьИ-ђх эр-ъю-эхі ър-ър-џ ёѓ-ях№ џ чтхч-фр Ш тёх юђ чр-тшё-ђш яюь-№И-ђх №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фр р р р №рч ш эрт-ёху-фрdв) dџ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P%­WW !!                             џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџžЫ Ъѓяыхђџ€€ Ъѓяыхђџ€ Я№шяхтџ€ Я№хџ€ Ъѓяыхђџ€ Я№шяхтџ€ Я№юшу№ћјџ€ Я№шяхтџУшђр№р@;72-(kkkCd џџџџџџџџџџџџџџџџџAcoustic - DefaultAcoustic TonesТюъры@;72-(џџџџNNNCd џџџџџџџџџџџџџџџџџСрё+&!-(555C d џџџџџџџџџџџџџџџџџBass - Default Bass Tones гфр№эћх W(((d џџџџџџџџџџџџџџџџџDrums - Default Drums Tones Cџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@@ў@@ў@@@ Cџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@@  @ў @@@ Fџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@   @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@џ @џ@ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@  @ў @@@ Cџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@@  @ў @@@ Fџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@   @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@џ @@ @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@   @@ў @@@ Cџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@@  @ў @@@ Fџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@   @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@џ @  @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@   @@ў @@@ C#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@@  @ў @@@ F#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў(( ((@   @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@џ @  @ў @@@ G6џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў((@( (@  @@ў @@@ ў C7MџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўA|x@ p @@ў@ў @@@ў|   @@ў@ў @@@ ў C7Mџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @@  @ў @2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ ў F7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @   @ў @2 * % $" * $0 * % *0 * % *0 * % *@ ў G6MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @џ @@ў @2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ў|   @   @@  @2 * % $" * $0 * %" * $0 * %" * $0 * %0 *01@ ў C6MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @@  @ў(@2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ ў F7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @   @ў @2 * % $" * $0 * % *0 * % *0 * % *@ ў G7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @џ @@ў @2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ G7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўx  x  x  x  x  x  A@@ў@  @2 * % $" * $0 * %" * $0 * %" * $0 * %0 *01@ ў C7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @@  @ў(@2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ ў F7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @   @ў @2 * % $" * $0 * % *0 * % *0 * % *@ ў G6MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @џ @@ў @2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ў|   @@ў@  @2 * % $" * $0 * %" * $0 * %" * $0 * %0 *01@ ў C6MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @@  @ў(@2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ ў F7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @   @ў @2 * % $" * $0 * % *0 * % *0 * % *@ ў G7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў@|   @џ @@ў @2 * % $ *0 * % *0 * % *0 * % *@ўx  @@ў@ў @"0. $ 0. 0.8 7 ( &@ AmMCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџAmerican Clean - Pi Distortion Amp Tones: (@( (@@  @    @B 1 $8 7 ( & $ $8 7 ( & $@ F7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўx (@( (@   @    @ $ $8 7 ( & $ $ $8 7 ( & $@ C#MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўx (@( (@џ @  @    @ $ $8 7 ( & $ $ $8 7 ( & $@ E#MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўx (@( (@   @    @ $ $8 7 ( & $ $ $8 7 ( & $@ AmMCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўx (@( (@   @    @ $ $8 7 ( & $ $ $8 7 ( & $@ F7MCџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўўx (@( (@   @